Entrepôt de données ANPERSANA

Lettre de Betri d’Etcheberry à Joannes Etcheberri

Dublin Core

Titre

Lettre de Betri d’Etcheberry à Joannes Etcheberri

Autre forme de titre

Betri d’Etcheberryren gutuna Joannes Etcheberriri

Créateur

Etcheberry, Betri d’

Contributeur

Lamikiz, Xabier (photographie numérique) / Padilla-Moyano, Manuel (transcription de la lettre) / Videgain, Charles (transcription de la lettre)

Éditeur

CNRS IKER (UMR 5478)

Date

15.03.1757

Date de disponibilité

01.10.2016

Date de création

01.07.2016

Type

manuscrit

Format

PDF

Étendue de la ressource, taille, durée

2 fichiers (fac-similé 4 p., 3990 Ko et transcription 2 p., 194 Ko)

Langue

basque

Source

L'original est conservé à Londres dans les archives de l'Amirauté britannique (HCA 30/264/2).

Sujet

philologie
correspondance
dialectologie
labourdin
famille
vie domestique

Description

Un père habitant au Labourd écrit à son fils vivant à Louisbourg au Canada. La lettre, convoyée par un bateau parti de Bayonne, fut saisie durant la traversée par la marine anglaise en 1757.

Résumé

Le père, Betri d’Etcheberry écrit à son fils, Joannes Etcheberri, pour la troisième fois mais il a appris que son fils n’a eu aucune nouvelle ce qui l’inquiète. Il lui rappelle la misère dans laquelle il est avec toute la maisonnée. Il a appris que son fils ne s’est pas encore placé dans un emploi et lui dit de le faire au plus tôt. Il a reçu trois livres par le biais de Predoenea, et lui dit d’être prudent dans ses envois en fonction du risque encouru. Il n’a rien d’autre à lui signaler que la guerre et la misère. Souhaits de santé et salutations.

Couverture spatiale

Saint-Pée-sur-Nivelle
Louisbourg

Couverture temporelle

18e siècle

Droits

Domaine public

Droit d'accès

Nous tenons à exprimer notre sincère gratitude aux Archives nationales de l'Amirauté britannique pour la permission de publier les images numériques.

Licence

Paternité - Pas d'utilisation commerciale - Partage selon les Conditions Initiales [CC] [BY] [NC] [SA]

Texte Item Type Metadata

Texte

A bertsioa

<24.2v> 46

La presente soit rendüe / a joannes hxxx etçheberri / çhanpartier et menusier / A Louis bourg

<24.1r> Á St pée le 15 mars 1757

/ Ene semea

/ Ohore dugu curi presenteco hunen jgortceas / Ceinetan hirur garren aldia baitugu hau /5 Bainan adituac gare errencurac eguin / tutçula, estuçulla gure berriric batere / jaquiten, gure ustes esta bada gure falta / çuc es errecibitcea hirur garren aldia denas / gueros hau, bada egundaino beçain ungui /10 desiratcen guinduque gure famillaco berriac / jaquin bacintça osasuna dugu presentean / familla guciac jaincoari esquerrac bainan / aitaso eritasun luce baten ondoan jaincoac / mundu huntaric erretiratu darocu eta hainits / behartu gare harequin eta badaquiçu lehen /15 ere aphur bat gora behera gure etçheco / miseriaren berria

<24.1v> aditu dugu nola etçaren oraino plaçatua / eta desiratcen guinduque niholare posible bada / plaça bacinteci asqueneco letran gure ustes / ungui gomendatu çaitugu Çure famillari eta /5 Çuc ere Çure eguin ahal gucia eguiçu, ene semea / errecibitu dugu predoeneco semearequin jgorri / hirur liberacoa eta orai egorceco desiraric / hartcen baduçu ungui seguraturic jgoraçu / ecen badaquiçu cer jrrisquden orai, esta deus ere /10 berriric hemen Curi marquatceco guerla eta / miseria baicen desiratcen darotçugu osasun / on bat guc presentean dugun beçala baldin / conbeni baçaio jaincoari haren gloriarençat / eta Çure eta gure arimaren salbamenduarençat /15 Cure serbitçari Ni aita Bihots samurtasunes / bethea eta ama orobat / Besarcatcen çaituellaric bere bihots gucias / haurride guciec eta bai ahaide eta adisquide / guciec Betri d’etçheberry /20 cure anaia goan da donibanerat oficioaren jkhasterat <24.2r> aditcea badugu nola egorri Cintuben hogoi eta / hemerezi libera bainan guc estugu deus ere hetas / funsic eta Cerrorec eguiçu Cerbait funs

B bertsioa

<24.2v> 46

La presente soit rendue a Joannes Etcheberri, chanpartier et menusier. A Louisbourg.

<24.1r> À St. Pée, le 15 mars 1757.

Ene semea,

Ohore dugu zuri presenteko hunen igortzeaz, zeinetan hirurgarren aldia baitugu hau. Bainan adituak gare errenkurak egin tutzula, eztuzula gure berririk batere jakiten. Gure ustez ezta, bada, gure falta zuk ez errezibitzea, hirurgarren aldia denaz geroz hau. Bada, egundaino bezain ungi desiratzen ginduke gure famillako berriak jakin bazintza. Osasuna dugu presentean familla guziak Jainkoari eskerrak, bainan aitaso eritasun luze baten ondoan Jainkoak mundu huntarik erretiratu daroku eta hainitz behartu gare harekin ; eta badakizu lehen ere aphur bat gorabehera gure etxeko miseriaren berria.

<24.1v> Aditu dugu nola etzaren oraino plazatua, eta desiratzen ginduke niholare, posible bada, plaza bazintezi. Azkeneko letran, gure ustez, ungi gomendatu zaitugu zure famillari, eta zuk ere zure eginahal guzia egizu, ene semea. Errezibitu dugu Predoeneko semearekin igorri hirur liberakoa, eta orai egortzeko desirarik hartzen baduzu ungi seguraturik igorrazu, ezen badakizu zer irrisku den orai. Ezta deus ere berririk hemen zuri markatzezo, gerla eta miseria baizen. Desiratzen darotzugu osasun on bat, guk presentean dugun bezala, baldin konbeni bazaio Jainkoari, haren gloriarentzat eta zure eta gure arimaren salbamenduarentzat. Zure zerbitzari, ni, aita bihotz samurtasunez bethea, eta ama orobat, besarkatzen zaituelarik bere bihotz guziaz haurride guziek eta bai ahaide eta adiskide guziek. Betri d’Etçheberry. Zure anaia goan da Donibanerat ofizioaren ikhasterat. <24.2r> Aditzea badugu nola egorri zintuben hemeretzi libera, bainan guk eztugu deus ere hetaz funtsik, eta zerrorek egizu zerbait funts.

Géolocalisation

Citer ce document

Etcheberry, Betri d’, “Lettre de Betri d’Etcheberry à Joannes Etcheberri,” Entrepôt de données ANPERSANA, consulté le 20 avril 2024, https://anpersana.iker.univ-pau.fr/items/show/105.